Monday, July 7, 2008

TamamWednesday, July 2, 2008J

LovKhakstaram ra bad bord uni ke tanha kasam bud mara az yad bordDar in donyai bi kasi sange ghabram ra nemisazad kasiJ

Jd

Lo